АНАЛИЗ НА ВОДА, ОТРИВКИ ОТ КОНТАКТНИ ПОВЪРХНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНИ

За ЛИК МИКРОБИОЛАБ

Лабораторният изпитвателен комплекс (ЛИК) към „Микробиолаб“ е създаден през 2015 г. Задачата на специалистите от ЛИК е да извършват изследване на храни и анализ на вода и други. Тук се правят прецизни микробиологични изследвания на отривки и смивки от контактни повърхности, на готова храна, а също и физико-химични и микробиологични изследвания на проби от лед, питейна вода, повърхностни и подземни води и плувни басейни. Всички дейности са съобразени с нормативните изисквания на Европейския съюз, международните и български стандарти в областта.

.Екипът на ЛИК „Микробиолаб“ следва принципите на добрата лабораторна практика (GLP). Работи според нормативната уредба за извършване на лабораторни изпитвания, БДС EN ISO/IEC 17025 и изискванията на акредитиращата институция (ИА БСА). Съобразява се напълно с потребностите и очакванията на клиентите си.

История на ЛИК МИКРОБИОЛАБ

Началото е поставено през 2015 г. когато група професионалисти разработват и внедряват система за управление, отговаряща на изискванията на акредитиращата организация и на БДС EN ISO/IEC 17025.

В края на същата година лабораторията кандидатства за акредитация. Процедурата започва още през януари на 2016 г. Няколко месеца по-късно – през май 2016 г. е направено оценяване на готовността на Лабораторния изпитвателен комплекс и през месец юни 2016 г. е издаден Сертификат за акредитация на лабораторията.

През юни 2020 г. ЛИК „Микробиолаб“ премина през преакредитация и получи Сертификат от 29.12.2020 г. с номер 221 ЛИ, валиден до 29.12.2024 г. Обхватът на дейността по изследване на храни и анализ на вода включва 46 показателя за анализ на отривки и смивки от контактни повърхности и готова храна, както и изследване на проби от питейна вода, повърхностни и подземни води, плувни басейни и лед.

АНАЛИЗ НА ВОДА

Лабораторният изпитвателен комплекс на СМДЛ „Микробиолаб“ ЕООД извършва анализ на вода от плувни басейни, водопроводни системи и инсталации за питейна вода. Анализира донесените от Вас проби за бактерия Legionella. Прави анализ на готови храни, смивки и отривки от ръцете на работниците и служителите, както и от работните повърхности. Осъществява също необходимите изследвания за издаване на здравни книжки.

анализ на вода

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНИ

ЛИК „Микробиолаб“ е акредитирана лаборатория за детайлно микробиологично изследване на храни. Специалистите ни работят със стандартизирани и признати методи за изпитване и следват принципите на добрата лабораторна практика, като ЛИК притежава всички необходими сертификати. При нас се извършват анализи на проби от повърхности, свързани с фуражи и храни и тяхната преработка, както и изследване на храни, които са готови за консумация. Пробите се тестват за общ брой микроогранизми, наличие и концентрация на Колиформи, Listeria monocytogenes, Коагулазоположителни стафилококи и Салмонела. В секция „Санитарно-микробиологични“ изследвания на нашия сайт ще откриете допълнителна информация и цени на предлаганите от нас услуги.

Търсете ЛИК „Микробиолаб“ в град София, ж.к. „Младост” – 1, бл. 49 Б, вх. 2.

изследване на храни

Високите икономически резултати на ЛИК „Микробиолаб“ са в директна зависимост от качеството и точността на провежданите изпитвания. Те се гарантират от използваната научна методология.

Работата на лабораторията не е обвързана с работата на останалите звена на компанията. Вие можете напълно да разчитате на конфиденциалността на информацията, която се получава вследствие на анализите на вашите проби.

СМДЛ
Микробиолаб ЕООД

предлага кръвен тест за количествено определяне на антитела за COVID-19 по метода ELISA
/SARS-CoV-2 IgG/