АНАЛИЗ НА ВОДНИ ПРОБИ, ОТРИВКИ ОТ КОНТАКТНИ ПОВЪРХНОСТИ И ХРАНИ

За ЛИК МИКРОБИОЛАБ

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) към СМЛД „Микробиолаб“ ЕООД е създаден през 2015 година. Неговата задача е да извършва микробиологични изследвания на готова храна, смивки и отривки от контактни повърхности, както  и микробиологични и физико-химични изследвания на проби питейна вода, лед, подземни и повърхностни води, както и от плувни басейни, съобразно нормативните изисквания на ЕС, българските и международни стандарти.

.Екипът на ЛИК „Микробиолаб“ следва принципите на добрата лабораторна практика (GLP). Работи според нормативната уредба за извършване на лабораторни изпитвания, БДС EN ISO/IEC 17025 и изискванията на акредитиращата институция (ИА БСА). Съобразява се напълно с потребностите и очакванията на клиентите си.

История на ЛИК МИКРОБИОЛАБ

Началото е поставено през 2015 г. когато група професионалисти разработват и внедряват система за управление, отговаряща на изискванията на акредитиращата организация и на БДС EN ISO/IEC 17025.

В края на същата година лабораторията кандидатства за акредитация. Процедурата започва още през януари на 2016 г. Няколко месеца по-късно – през май 2016 г. е направено оценяване на готовността на Лабораторния изпитвателен комплекс и през месец юни 2016 г. е издаден Сертификат за акредитация на лабораторията.

През юни 2020 г. е извършена преакредитация, като ЛИК „Микробиолаб“ получава Сертификат с номер №221 ЛИ от 29.12.2020 г., чиято валидност е до 29.12.2024 г. В обхвата на дейността са включени 46 показатели за изпитване на готова храна, смивки и отривки от контактни повърхности, както и микробиологични и физико-химични изследвания на проби питейна вода, лед, подземни и повърхностни води, както и от плувни басейни.

АНАЛИЗ НА ВОДА

Лабораторният изпитвателен комплекс на СМДЛ „Микробиолаб“ ЕООД извършва анализ на вода от плувни басейни, водопроводни системи и инсталации за питейна вода. Анализира донесените от Вас проби за бактерия Legionella. Прави анализ на готови храни, смивки и отривки от ръцете на работниците и служителите, както и от работните повърхности. Осъществява също необходимите изследвания за издаване на здравни книжки.

Търсете ЛИК „Микробиолаб“ в град София, ж.к. „Младост” – 1, бл. 49 Б, вх. 2.

Високите икономически резултати на ЛИК „Микробиолаб“ са в директна зависимост от качеството и точността на провежданите изпитвания. Те се гарантират от използваната научна методология.

Работата на лабораторията не е обвързана с работата на останалите звена на компанията. Вие можете напълно да разчитате на конфиденциалността на информацията, която се получава вследствие на анализите на вашите проби.

СМДЛ
Микробиолаб ЕООД

предлага кръвен тест за количествено определяне на антитела за COVID-19 по метода ELISA
/SARS-CoV-2 IgG/