АНАЛИЗ НА ВОДА В ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС (ЛИК)

За лик МИКРОБИОЛАБ

През 2015 година към СМЛД „Микробиолаб“ ЕООД е създаден Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК). Неговата задача е да извършва анализ на вода от различни водоизточници. Работата му се определя от нормативните изисквания на ЕС и международните стандарти.

Екипът на ЛИК „Микробиолаб“ следва принципите на добрата лабораторна практика (GLP). Работи според нормативната уредба за извършване на лабораторни изпитвания, БДС EN ISO/IEC 17025 и изискванията на акредитиращата институция (ИА БСА). Съобразява се напълно с потребностите и очакванията на клиентите си.

История на лик МИКРОБИОЛАБ

Началото е поставено през 2015 г. когато група професионалисти разработват и внедряват система за управление, отговаряща на изискванията на акредитиращата организация и на БДС EN ISO/IEC 17025.

В края на същата година лабораторията кандидатства за акредитация. Процедурата започва още през януари на 2016 г. Няколко месеца по-късно – през май 2016 г. е направено оценяване на готовността на Лабораторния изпитвателен комплекс. След констатираното високо ниво на съответствие с нормативните изисквания, ЛИК „Микробиолаб“ получава сертификат с номер №221 ЛИ от 26.08.2016 година, чиято валидност е до 26.08.2020 г.

АНАЛИЗ НА ВОДА

Лабораторният изпитвателен комплекс на СМДЛ „Микробиолаб“ ЕООД извършва анализ на вода от плувни басейни, водопроводни системи и инсталации за питейна вода. Анализира донесените от Вас проби за бактерия Legionella. Прави микробиологичен анализ на смивки и отривки от ръцете на работниците и служителите, както и от работните повърхности. Осъществява също необходимите изследвания за издаване на здравни книжки.

Търсете ЛИК „Микробиолаб“ в град София, ж.к. „Младост” – 1, бл. 49 Б, вх. 2.

Високите икономически резултати на ЛИК „Микробиолаб“ са в директна зависимост от качеството и точността на провежданите изпитвания. Те се гарантират от използваната научна методология.

Работата на лабораторията не е обвързана с работата на останалите звена на компанията. Вие можете напълно да разчитате на конфиденциалността на информацията, която се получава вследствие на анализите на вашите проби.