АНАЛИЗ НА ВОДА, ОТРИВКИ ОТ КОНТАКТНИ ПОВЪРХНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНИ

За ЛИК МИКРОБИОЛАБ

Лабораторният изпитвателен комплекс (ЛИК) към „Микробиолаб“ е създаден през 2015 г. Задачата на специалистите от ЛИК е да извършват изследване на храни и анализ на вода и други. Тук се правят прецизни микробиологични изследвания на отривки и смивки от контактни повърхности, на готова храна, а също и физико-химични и микробиологични изследвания на проби от лед, питейна вода, повърхностни и подземни води и плувни басейни. Всички дейности са съобразени с нормативните изисквания на Европейския съюз, международните и български стандарти в областта.

.Екипът на ЛИК „Микробиолаб“ следва принципите на добрата лабораторна практика (GLP). Работи според нормативната уредба за извършване на лабораторни изпитвания, БДС EN ISO/IEC 17025 и изискванията на акредитиращата институция (ИА БСА). Съобразява се напълно с потребностите и очакванията на клиентите си.

История на ЛИК МИКРОБИОЛАБ

Началото е поставено през 2015 г. когато група професионалисти разработват и внедряват система за управление, отговаряща на изискванията на акредитиращата организация и на БДС EN ISO/IEC 17025.

В края на същата година лабораторията кандидатства за акредитация. Процедурата започва още през януари на 2016 г. Няколко месеца по-късно – през май 2016 г. е направено оценяване на готовността на Лабораторния изпитвателен комплекс и през месец юни 2016 г. е издаден Сертификат за акредитация на лабораторията.

През юни 2020 г. ЛИК „Микробиолаб“ премина през преакредитация и получи Сертификат от 29.12.2020 г. с номер 221 ЛИ, валиден до 29.12.2024 г. Обхватът на дейността по изследване на храни и анализ на вода включва 46 показателя за анализ на отривки и смивки от контактни повърхности и готова храна, както и изследване на проби от питейна вода, повърхностни и подземни води, плувни басейни и лед.

АНАЛИЗ НА ВОДА

Лабораторният изпитвателен комплекс на СМДЛ „Микробиолаб“ ЕООД извършва анализ на вода от плувни басейни, водопроводни системи и инсталации за питейна вода. Анализира донесените от Вас проби за бактерия Legionella. Прави анализ на готови храни, смивки и отривки от ръцете на работниците и служителите, както и от работните повърхности. Осъществява също необходимите изследвания за издаване на здравни книжки.

анализ на вода

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНИ

ЛИК „Микробиолаб“ е акредитирана лаборатория за детайлно микробиологично изследване на храни. Специалистите ни работят със стандартизирани и признати методи за изпитване и следват принципите на добрата лабораторна практика, като ЛИК притежава всички необходими сертификати. При нас се извършват анализи на проби от повърхности, свързани с фуражи и храни и тяхната преработка, както и изследване на храни, които са готови за консумация. Пробите се тестват за общ брой микроогранизми, наличие и концентрация на Колиформи, Listeria monocytogenes, Коагулазоположителни стафилококи и Салмонела. В секция „Санитарно-микробиологични“ изследвания на нашия сайт ще откриете допълнителна информация и цени на предлаганите от нас услуги.

Търсете ЛИК „Микробиолаб“ в град София, ж.к. „Младост” – 1, бл. 49 Б, вх. 2.

изследване на храни
Високите икономически резултати на ЛИК „Микробиолаб“ са в директна зависимост от качеството и точността на провежданите изпитвания. Те се гарантират от използваната научна методология.

Работата на лабораторията не е обвързана с работата на останалите звена на компанията. Вие можете напълно да разчитате на конфиденциалността на информацията, която се получава вследствие на анализите на вашите проби.