МИКРОБИОЛАБ

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория (СМДЛ)

Напред

МИКРОБИОЛАБ

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)

Напред

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория (СМДЛ)

Дейността на медико-диагностична лаборатория „Микробиолаб“ се базира на Медицинския стандарт по Клинична микробиология, както и на правилата за добра медицинска практика. В лабораторията могат да бъдат осъществени различни клинико-микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания.

Основните направления на медико-диагностична лаборатория „Микробиолаб“ са свързани с етиологичната диагностика на различни видове инфекциозни болести, както и с осъществяването на контрол върху качеството и чистотата на питейната вода. Проверките се извършват посредством санитарно-микробиологични изследвания и тестване за бактерии от род Легионела. Наша отговорност е и контролът върху спазването на мерки за дезинфекция и стерилизация на водоемите.

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)

Лабораторно Изпитвателен Комплекс (ЛИК) е Орган за оценка на съответствието (ООС) със Сертификат за акредитация от ИА БСА с №221 ЛИ. Той е издаден на 29.12.2020 г. с валидност до 29.12.2024 г. в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

В обхвата на извършваните от ЛИК „Микробиолаб“ дейности попадат микробиологични изследвания на готова храна, смивки и отривки на контактни повърхности, както и микробиологични и физико-химични изследвания на проби питейна вода, лед, подземни, повърхностни води и такива от плувни басейни. Извършва се анализ на всички видове перилни и почистващи препарати. Всички дейности се извършват при спазването на принципите на добрата лабораторна практика и нормативната уредба в областта на изпитванията, с които ЛИК „Микробиолаб“ се занимава.

Можете да откриете новия Сертификат и Заповед за пълния обхват на Акредитация в рубриката за Лабораторно Изпитвателен Комплекс (ЛИК).

набори

Изцяло подготвени набори за изследване

автоматична

Напълно автоматична обработка на теста

резултат

Бърз резултат - до 90 мин.

Точна

Точна диагноза - при припокриващи се симптоми

изследвания

Микробиологични изследвания

В СМДЛ „Микробиолаб“ се извършва микробиологично диагностициране на различен тип инфекции, базирано на изследване на урина, серуми и гърлени, храчни, носни, ушни и очни секрети, както и от уретрални, простатни, цервикални и вагинални рани.

Паразитологични

Паразитологични изследвания

При нас се извършват паразитологични изследвания за чревни паразити, кучешка тения (Ехинококоза), Токсоплазмоза, Урогенитална трихомоназа, Трихинелоза, Токсокароза /Ларва Мигранс/ и други.
Серологични

Серологични тестове

В СМДЛ „Микробиолаб“ можете да направите серологично изследване за Бруцелоза, Трихинелоза, Токсоплазмоза, Токсокароза /Ларва Мигранс/, Фелиноза (болест на котешкото одраскване) – Bartonella henselae и други.

Санитарно-микробиологични изследвания

При нас се извършват санитарно-микробиологични изследвания на ръце, работни повърхности, готови ястия, водни проби на питейна вода и плувни басейни. Осъществяват се и изследвания на вода от душове и водопроводни системи за бактерии от род Легионела. Извършва се анализ на всички видове перилни и почистващи препарати.

Последни новини

АНКЕТА ЗА КЛИЕНТСКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

ОНЛАЙН ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ