Санитарно-микробиологични изследвания

В лабораторията се извършват санитарно-микробиологични изследвания на работни повърхности, ръце и готови ястия, водни проби от плувни басейни и питейна вода, както и изследване на вода от душове и водопроводни системи за Legionella.

№ по ред Вид на изпитване Акредитация Методи за изпитване
(стандарт)
Цени
лева
І. Микробио-логични показатели ВОДА питейна; води от плувни басейни; води повърхностни, подземни
Общ брой микроорганизми при 22 С при 36 С ДА БДС EN ISO 6222 9,00
 Колиформи ДА БДС EN ISO 9308-1 14,00
БДС 17336, т.6.2 14,00
Фекални колиформи ДА БДС 17336, т.6.3 14,00
Eшерихия коли (Еsherichia coli) ДА БДС EN ISO 9308-1 14,00
Чревни ентерококи ДА БДС EN ISO 7899-2 25,00
Сулфитредуциращи анаероби – (Clostridia) ДА БДС EN 26461-2 26,00
Псеудомонас аеругиноза ДА БДС EN ISO 16266 25,00
Легионела ДА БДС EN ISO 11731-2 70,00
Води от плувни басейни
Общ брой микроорганизми при 36 С ДА БДС EN ISO 6222 9,00
Общ Колититър ДА БДС 17335, т.7.2.1 11,00
Ешерихия колититър ДА БДС 17335, т.7.2.2 11,00
Ентерококов титър ДА БДС 17335, т.8 22,00
Стафилококов титър ДА БДС 17335, т.9 21,00
Легионела ДА БДС EN ISO 11731-2 70,00
II. Физико-химични показатели Води за пиене и плувни басейни
Активна реакция (рН) ДА БДС 3424, т. 1 8,00
ДА БДС 17.1.4.27 8,00
Окисляемост (перманганатна) ДА БДС 3413 15,00
Твърдост (обща) ДА БДС 3775 15,00
Амониев йон ДА ВЛМ – 1 12,00
Свободен хлор ДА ВЛМ -2 8,00
Хлориди ДА ВЛМ -3 20,00
Нитрати ДА ВЛМ -4 12,00
Нитрити ДА ВЛМ -5 12,00
Сулфати ДА ВЛМ -7 12,00
Фосфати ДА ВЛМ -8 12,00
Желязо ДА ВЛМ -9 16,00
Манган ДА ВЛМ -12 16,00
Химична потребност от кислород (ХПК) ДА ВЛМ -13 20,00
Електропроводимост ДА ВЛМ-14 15,00
Мътност ДА ВЛМ -15 15,00
Cъдържание на разтворен кислород НЕ ВЛМ -18 20,00
Съдържани на общ въглерод НЕ ВЛМ -19 20,00
Съдържание на силициев диоксид НЕ ВЛМ -20 15,00
Цвят НЕ БДС 8451 8,00
Мирис НЕ БДС 8451 8,00
Вкус НЕ БДС- 8451 8,00
IIІI. Проби от повърхности, свързани с храни и фуражи и тяхната преработка. Проби от повърхности, смивки и отривки
Общ брой микроорганизми ДА БДС EN ISO 4833-1 8,00
Колиформи /Еsсherichia coli/ ДА ISO 4832:2006 8,00
Коагулазо-положителни стафилококи ДА БДС EN ISO 6888-1/А1 21,00
Listeria monocytogenes ДА БДС EN ISO 11290-1/А1 26,00
Салмонела ДА БДС EN ISO 6579 30,00
ІV. Храни готови за консумация Храни
Общ брой микроорганизми ДА БДС EN ISO 4833-1 8,00
Колиформи /Еsсherichia coli/ ДА ISO 4832:2006 8,00
Коагулазоположителни стафилококи ДА БДС EN ISO 6888-1/А1 21,00
Listeria monocytogenes ДА БДС EN ISO 11290-1/А1 26,00
 Салмонела ДА БДС EN ISO 6579 30,00

ЛИК не е регистриран по ЗДДС Това е действащия ценоразпис при възлагане на еднократни поръчки. При многократно възлагане на изпитвания или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки за всеки клиент поотделно. Ако в тази категория не сте открили показател, съответстващ на Вашите нужди, моля свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за изпълнение .

СМДЛ
Микробиолаб ЕООД

предлага кръвен тест за количествено определяне на антитела за COVID-19 по метода ELISA
/SARS-CoV-2 IgG/