Санитарно-микробиологични изследвания

В лабораторията се извършват санитарно-микробиологични изследвания на работни повърхности и ръце, водни проби от плувни басейни и питейна вода, както и изследване на вода от душове и водопроводни системи за Legionella.

№ по редВид на изпитванеАкредитацияМетоди за изпитване (стандарт)Цени лева
I. Микробиологични показателиВоди за пиене, предназначени за питейно битови цели
Общ брой микроорганизми при 22 °С при 36 °СДАБДС EN ISO 62228,00
КолиформиДАБДС EN ISO 9308-114,00
Eшерихия коли (Еsherichia coli)ДАБДС EN ISO 9308-113,00
Чревни ентерококиДАБДС EN ISO 7899-224,00
Сулфитредуциращи анаероби –(Clostridia)ДАБДС EN 26461-225,00
Псеудомонас аеругинозаДАБДС EN ISO 1626624,00
ЛегионелаДАБДС EN ISO 11731-270,00
Води от плувни басейни/за къпане
Общ брой микроорганизми при 36 °СДАБДС EN ISO 62228,00
Общ КолититърДАБДС 17335, т.7.2.110,00
Ешерихия колититърДАБДС 17335, т.7.2.210,00
Ентерококов титърДАБДС 17335, т.821,00
Стафилококов титърДАБДС 17335, т.920,00
ЛегионелаДАБДС EN ISO 11731-270,00
Повърхностни води за питейно битово водоснабдяване
КолиформиДАБДС 17336, т.6.214,00
Фекални колиформиДАБДС 17336, т.6.313,00
Ентерококи/Фекални стрептококи/ДАБДС EN ISO 7899-224,00
II. Физико-химични показателиВоди за пиене, предназначени за питейно битови цели
МанганНЕВЛМ15,00
СулфатиНЕВЛМ10,00
рННЕБДС EN ISO 34245,00
ЦвятНЕБДС EN ISO 78875,00
ЕлектрапроводимостНЕБДС EN 2788810,00
Амониев йонНЕВЛМ6,00
НитратиНЕВЛМ10,00
НитритиНЕВЛМ10,00
ХлоридиНЕВЛМ10,00
ЖелязоНЕВЛМ15,00
Свободен хлорНЕВЛМ5,00
МътностНЕБДС EN ISO 70275,00
Обща твърдостНЕВЛМ15,00
Води от плувни басейни/за къпане
МанганНЕВЛМ15,00
Перманганатна окисляемостНЕБДС 17335, т.7.2.18.00
рННЕБДС EN ISO 34245,00
Амониев йонНЕВЛМ6,00
НитритиНЕВЛМ10,00
ЖелязоНЕВЛМ15,00
Свободен хлорНЕВЛМ5,00
III. Проби о тповърхности, свързани с храни и фуражи и тяхната преработкаПроби от повърхности, с мивки и отривки
Общ брой микроорганизмиДАБДС EN ISO 4833-17,00
КолиформиДАISO 4832:20067,00
Коагулазо-положителни стафилококиДАБДС EN ISO 6888-1 /А120,00
Listeria monocytogenesДАБДС EN ISO 11290-1/А124,00