Санитарно-микробиологични изследвания

В лабораторията се извършват санитарно-микробиологични изследвания на работни повърхности и ръце, водни проби от плувни басейни и питейна вода, както и изследване на вода от душове и водопроводни системи за Legionella.

№ по ред Вид на изпитване Акредитация Методи за изпитване (стандарт) Цени лева
I. Микробиологични показатели Води за пиене, предназначени за питейно битови цели
Общ брой микроорганизми при 22 °С при 36 °С ДА БДС EN ISO 6222 8,00
Колиформи ДА БДС EN ISO 9308-1 14,00
Eшерихия коли (Еsherichia coli) ДА БДС EN ISO 9308-1 13,00
Чревни ентерококи ДА БДС EN ISO 7899-2 24,00
Сулфитредуциращи анаероби –(Clostridia) ДА БДС EN 26461-2 25,00
Псеудомонас аеругиноза ДА БДС EN ISO 16266 24,00
Легионела ДА БДС EN ISO 11731-2 70,00
Води от плувни басейни/за къпане
Общ брой микроорганизми при 36 °С ДА БДС EN ISO 6222 8,00
Общ Колититър ДА БДС 17335, т.7.2.1 10,00
Ешерихия колититър ДА БДС 17335, т.7.2.2 10,00
Ентерококов титър ДА БДС 17335, т.8 21,00
Стафилококов титър ДА БДС 17335, т.9 20,00
Легионела ДА БДС EN ISO 11731-2 70,00
Повърхностни води за питейно битово водоснабдяване
Колиформи ДА БДС 17336, т.6.2 14,00
Фекални колиформи ДА БДС 17336, т.6.3 13,00
Ентерококи/Фекални стрептококи/ ДА БДС EN ISO 7899-2 24,00
II. Физико-химични показатели Води за пиене, предназначени за питейно битови цели
Манган НЕ ВЛМ 15,00
Сулфати НЕ ВЛМ 10,00
рН НЕ БДС EN ISO 3424 5,00
Цвят НЕ БДС EN ISO 7887 5,00
Електрапроводимост НЕ БДС EN 27888 10,00
Амониев йон НЕ ВЛМ 6,00
Нитрати НЕ ВЛМ 10,00
Нитрити НЕ ВЛМ 10,00
Хлориди НЕ ВЛМ 10,00
Желязо НЕ ВЛМ 15,00
Свободен хлор НЕ ВЛМ 5,00
Мътност НЕ БДС EN ISO 7027 5,00
Обща твърдост НЕ ВЛМ 15,00
Води от плувни басейни/за къпане
Манган НЕ ВЛМ 15,00
Перманганатна окисляемост НЕ БДС 17335, т.7.2.1 8.00
рН НЕ БДС EN ISO 3424 5,00
Амониев йон НЕ ВЛМ 6,00
Нитрити НЕ ВЛМ 10,00
Желязо НЕ ВЛМ 15,00
Свободен хлор НЕ ВЛМ 5,00
III. Проби о тповърхности, свързани с храни и фуражи и тяхната преработка Проби от повърхности, с мивки и отривки
Общ брой микроорганизми ДА БДС EN ISO 4833-1 7,00
Колиформи ДА ISO 4832:2006 7,00
Коагулазо-положителни стафилококи ДА БДС EN ISO 6888-1 /А1 20,00
Listeria monocytogenes ДА БДС EN ISO 11290-1/А1 24,00