Политика за поверителност и защита на личните данни

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ , са предназначени за регулиране на отношенията между СМДЛ „Микробиолаб” ЕООД , наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на интернет страницата: www. microbiolab-bg.com , наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

II. Данни за Доставчика

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: СМДЛ „Микробиолаб” ЕООД , ЕИК 131133074
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост-2”, бл. 203, вх. 5
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ж.к. „Люлин-2”, ул. „Проф. Д-р Александър Станишев” № 17
4. Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Люлин-2”, ул. „Проф. Д-р Александър Станишев” № 17, тел.: 0887919287, електронна поща: info@microbiolab-bg.com
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България с ЕИК 131133074.
6. Надзорни органи: Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg

(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg

(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg
(в) Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл: cpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg

III. Защита на личните данни

Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България .
(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания за извършване на медицински изследвания или генерирани кандидатури за работа, за изпълнение на задълженията на Доставчика към Министерство на здравеопазването, Национален център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции, Национален статистически институт и други държавни и общински органи.
(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.
(4) Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на лични данни с рег.№ 117794.
(5) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.
Чл. 4. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на https://microbiolab-bg.com/политика-за-бисквитките , с която чрез използването на Електронния магазин Ползвателят се съгласява.

Чл. 5.С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на https://microbiolab-bg.com/условия-за-ползване .
Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.
Чл. 7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към info@microbiolab-bg.com; или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. София, ж.к. „Люлин-2”, ул. „Проф. Д-р Александър Станишев” № 17.