Серологични тестове

В лабораторията се извършват серологични изследвания за Кампилобактер и Йерсиния ентероколитика /Y. enterocolitica О3 и О9/, причинители на реактивен артрит и Гилен Баре синдром, както и серологични изследвания за Бруцелоза.

Серологично изследване за фелиноза, болест на котешкото одраскване, с доказване антитела срещу причинителете: Bartonella quintana, Bartonella henselae.

СМДЛ
Микробиолаб ЕООД

предлага кръвен тест за количествено определяне на антитела за COVID-19 по метода ELISA
/SARS-CoV-2 IgG/