Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)

За лик МИКРОБИОЛАБ

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) “МИКРОБИОЛАБ” е част от  СМДЛ “МИКРОБИОЛАБ”.

Лабораторията е изградена през 2015 г. по последни изисквания на европейската и международна нормативна уредба в областта на анализа на води от различни източници.

Експертите и ръководството на ЛИК в дейността си спазват стриктно принципите на добрата лабораторна практика (GLP), изискванията на БДС EN  ISO/IEC 17025, тези на Акредитиращия орган – ИА БСА, изискванията на нашите клиенти, както и нормативната уредба в областта на изпитванията, които извършват.

История на лик МИКРОБИОЛАБ

В началото на 2015 година стартира изграждането на лабораторията, като е сформиран екип от компетентни специалисти, които да разработят и внедрят Система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, както и тези на акредитиращия орган.

В края на 2015 година ЛИК кандидатства за получаване на акредитация.

През месец януари е разкрита процедура за акредитация.

Извършената оценка на място през месец май 2016г. констатира съответствие с изискванията и издава сертификат с рег. №221 ЛИ от 26.08.2016г., валиден до 26.08.2020г..

ЛИК към СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ” ЕООД в гр. София, ж.к. „Младост” – 1, бл.49 Б, вх. 2 изследва водни проби за Легионелни бактерии, извършва микробиологичен анализ на питейна вода и басейни, както и микробиологични изследвания на смивки и отривки от повърхности и ръце на персонал и изследване за здравни книжки.