АНАЛИЗ НА ВОДА В ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС (ЛИК)

За лик МИКРОБИОЛАБ

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) “МИКРОБИОЛАБ е изграден през 2015 г. и е част от СМЛД „МИКРОБИОЛАБ“. Дейността му се изразява в анализ на вода от различни източници, съобразен с последните изискванията на международната и европейската нормативна уредба в тази област.

Експертите и ръководството на ЛИК стриктно се придържат към принципите на добрата лабораторна практика (GLP), изискванията на БДС EN  ISO/IEC 17025, на акредитиращия орган (ИА БСА), на нормативната уредба в областта на извършваните изпитвания и на клиентите.

История на лик МИКРОБИОЛАБ

Зората на лабораторията е през 2015 г., когато е сформиран екип от специалисти, които да разработят и внедрят система за управление, която да съответства на посочените от БДС EN ISO/IEC 17025 и акредитиращия орган изисквания.

В края на 2015 г.ЛИК кандидатства за акредитация и в началото на януари следващата година е открита процедура за получаването ѝ.

През май 2016 г. се извършва оценка на място и след констатиране на съответствие с посочените изисквания, ѝ се издава сертификат с рег. №221 ЛИ от 26.08.2016 г., валиден до 26.08.2020г.

АНАЛИЗ НА ВОДА

ЛИК към СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ” ЕООД се намира в гр. София, ж.к. „Младост” – 1, бл.49 Б, вх. 2. Там се изследват водни проби за наличие на Легионелни бактерии и се извършва микробиологично изследване на питейна вода и плувни басейни, на вода от душове и водопроводни системи. В дейността им се включват и микробиотични изследвания на отривки и смивки от повърхности и от ръцете на персонала, също и изследвания на здравни книжки.

Стремежът на ЛИК за постигане на икономически успех е пряко обвързан с повишаването на качеството на изпитванията. Използваните там методи са икономически целесъобразни и гарантират напълно необходимата точност. Дейността на лабораторията и дейността на другите звена на организацията са независими една от друга. Информацията, получена при обобщаване на резултатите при възложените изпитвания, остава конфиденциална.