МИКРОБИОЛАБ

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория (СМДЛ)

Напред

МИКРОБИОЛАБ

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)

Напред

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория (СМДЛ)

СМДЛ “Микробиолаб” извършва дейности, включващи клинико-микробиологични, паразитологични, вирусологични и санитарно-микробиологични изследвания с диагностична и профилактична цел.

Лабораторията работи в съответствие с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на СМДЛ “МИКРОБИОЛАБ” ЕООД, Медицинския стандарт по Клинична микробиология и правилата за добра медицинска практика. Нейна основна задача се явява поставяне на етиологична диагноза на инфекциозните заболявания, санитарно-микробиологични изследвания като контрол на качеството на питейни води, профилактични изследвания за наличие на легионелни бактерии във води, контрол на провежданите дезинфекционни и стерилизационни мероприятия.

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)

ЛИК е Орган за Оценка на Съответствието (ООС), акредитиран в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, със Сертификат за акредитация регистриран от ИА БСА под №221 ЛИ, от 26.08.2016г., валиден до 26.08.2020г.

Лабораторията е изградена през 2015 г. по последни изисквания на европейската и международна нормативна уредба в областта на анализа на води от различни източници.

Експертите и ръководството на ЛИК в дейността си спазват стриктно принципите на добрата лабораторна практика (GLP), изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, тези на Акредитиращия орган – ИА БСА, изискванията на нашите клиенти, както и нормативната уредба в областта на изпитванията, които извършват.

Изцяло подготвени набори за изследване

Напълно автоматична обработка на теста

Бърз резултат - до 90 мин.

Точна диагноза - при припокриващи се симптоми

Микробиологични изследвания

СМДЛ “Микробиолаб” извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: серуми, урини (урокултура), вагиналени, цервикални, простатни, уретралени, гърлени, носни, очни, ушни, храчки и раневи секрети.

Паразитологични изследвания

Паразитологичните изследвания включват: прегледи, консултации, изследвания за токсоплазмоза, токсоплазмоза и бременност, ехинококоза (кучешка тения), трихинелоза, токсокароза, урогенитална трихомоназа, чревни паразити, консултации при пътуване в тропически страни и др.

Серологични тестове

В лабораторията се извършват серологични изследвания за Кампилобактер и Йерсиния ентероколитика /Y. enterocolitica О3 и О9/, причинители на реактивен артрит и Гилен Баре синдром, както и серологични изследвания за бруцелоза: B.abortus и B.melitensis и др.

Санитарно-микробиологични изследвания

В лабораторията се извършват санитарно-микробиологични изследвания на работни повърхности и ръце, водни проби от плувни басейни и питейна вода, както и изследване на вода от душове и водопроводни системи за Legionella.

Последни новини

Пакет изследвания за здравна книжка

включително поставяне на туберкулинов кожен тест на Манту

Понеделник, вторник или петък след предварително записване

Телефони за връзка
02/ 925 14 15; вътр. 237
0884 211 861
0887 247 829

При събиране на повече от 10 човека е възможно посещение в детското заведение.

АНКЕТА ЗА КЛИЕНТСКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

ОНЛАЙН ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ